پروژه ساختمانی ۳۵۴ واحدی مسکن مهر واقع در شهر جدید شیرین شهر که در سال ۱۳۹۸ طی انعقاد تفاهمنامه با وزارت راه وشهرسازی توسط هلدینگ ساختمانی سلیمانی فر احداث گردید و در سال ۱۳۹۸ طی انجام معامله خرید عرصه به تملک این هلدینگ رسیده و هم اکنون پس از واگذاری ۱۶۰ واحد از آن در حال بهره برداری می باشد .

پروژه های آپارتمانی شهرک شیرین شهر

پروژه های آپارتمانی شهرک شیرین شهر