پروژه ساختمانی ۳۵۴ واحدی مسکن مهر واقع در شهر جدید شیرین شهر که در سال ۱۳۸۹ طی انعقاد تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی توسط هلدینگ ساختمانی سلیمانی فر احداث گردید و در سال ۱۳۹۸ طی انجام معامله خرید عرصه به تملک این هلدینگ رسیده و هم اکنون پس از واگذاری ۱۶۰ واحد از آن در حال بهره برداری می باشد

تصویری از نمای بلوک های ۳۰ واحدی در پروژه ی ۳۵۴ واحدی هلدینگ سلیمانی فر

پروژه شش طبقه یاس

واقع در اهواز_کیان آباد_خیابان سوم شرقی

احداث شده حد فاصل سال های ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۵

پروژه شانزده واحدی سپهر

واقع در اهواز_گلستان_خیابان نفت سوم

احداث شده حد فاصل سال های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۶

پروژه هشت طبقه هجده واحدی کیانا

واقع در اهواز_گلستان_خیابان مهر

احداث شده در حد فاصل سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹

پروژه ده واحدی شش طبقه

واقع در اهواز_کیان آباد

در حال احداث

پروژه نه واحدی

واقع در اهواز_کیانپارس_خیابان مطهری غربی

احداث شده حد فاصل سال های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۴

پروژه شش طبقه

واقع در اهواز_کیان آباد_خیابان یکم غربی

احداث شده حد فاصل سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰

پروژه هشت طبقه یاس 

واقع در اهواز_گلستان_خیابان خوش

احداث شده حد فاصل سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۹

پروژه پنج طبقه شانزده واحدی طوبی

واقع در اهواز_گلستان_خیابان ژاله

احداث شده حد فاصل سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۷